ข้อกำหนดการใช้งานและเงื่อนไข

บริษัทมูทูเดย์ (Mutoday) กำหนดว่าผู้เข้าแอพพลิเคชั่นที่มูทูเดย์เป็นเจ้าของ ดำเนินการ มอบสิทธิให้ใช้ และควบคุมดูแลนี้ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า”มูทูเดย์”) จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการใช้ดังต่อไปนี้ ด้วยการเข้ามาและการใช้มูทูเดย์ถือว่าท่านได้แสดงการรับรู้และยอมรับข้อกำหนดเรื่องการใช้ดังกล่าว หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเรื่องการใช้นี้ท่านไม่ควรเข้าใช้มูทูเดย์ คำว่า “ท่าน” หรือ “ของท่าน” หมายถึงตัวผู้ใช้หรือผู้ดูข้อมูลของมูทูเดย์ ทั้งนี้มูทูเดย์อาจเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือเลิกบางส่วนของมูทูเดย์เมื่อใดก็ได้ ซึ่งรวมทั้งลักษณะการใช้งานต่างๆ ที่มีอยู่ ฐานข้อมูล หรือเนื้อหาด้วย มูทูเดย์ยังสามารถตั้งข้อจำกัดสำหรับลักษณะการใช้งานต่างๆ ของแอพพลิเคชั่นและบริการอื่นๆ และ/หรือจำกัดการเข้าถึงบางส่วนหรือทั้งหมดของมูทูเดย์นี้โดยไม่ต้องเเจ้งให้ทราบ หรือไม่ต้องมีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ในกรณีที่มีส่วนที่ขัดกันกับข้อกำหนดเรื่องการใช้ ให้ยึดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับความตกลงให้บริการลูกค้าของมูทูเดย์เป็นหลัก

1. ข้อจำกัดการใช้

ผลิตภัณฑ์และบริการของแอพพลิเคชั่นทั้งหมด รวมถึงข้อมูล วัสดุ ภาพ กราฟฟิกส์ เสียง และส่วนประกอบอื่นๆ บนมูทูเดย์ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า”เนื้อหา”) ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์​และเป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยมูทูเดย์ นอกจากจะมีการระบุเป็นอย่างอื่น การใช้เนื้อหาเหล่านี้บนมูทูเดย์โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่นๆ รวมทั้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของมูทูเดย์หรือบุคคลที่สามได้ การใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจนำไปสู่การเรียกค่าเสียหาย และ/หรือ เป็นความผิดทางอาญา เนื้อหาจากมูทูเดย์ต้องไม่ถูกดัดเเปลง คัดลอกหรือนำไปเผยแพร่ จัดทำใหม่ อัพโหลด โพสต์ แยกส่วน หรือส่งต่อในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากมูทูเดย์ก่อน เนื้อหาบนมูทูเดย์ถูกจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการใช้ที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

2. ข้อจำกัดเรื่องความรับผิดชอบ

มูทูเดย์จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือผลเสียใดๆ ที่เกิดจากเนื้อหาข้อมูลหรือซอร์ฟแวร์ใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงเรื่อง การที่ระบบไม่สามารถทำงานได้ ความผิดพลาด การทำงานไม่ครบถ้วน การสะดุด ความบกพร่อง ความล่าช้าในการทำงานหรือการส่งข้อมูล ไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์ หรือสายสัญญาณล่ม

มูทูเดย์จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือผลเสียใดๆ ต่อท่านหรือบุคคลที่สาม ซึ่งความเสียหายเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงเรื่องความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษที่เฉพาะเจาะจง ความเสียหายจากเหตุการณ์แล้วแต่กรณี ความเสียหายที่มาจากการพึ่งพา ความเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่อง หรือค่าเสียหายที่ใช้เพื่อเป็นการลงโทษ ซึ่งเป็นผลจากการใช้หรือความไม่สามารถใช้งานเนื้อหาข้อมูลหรือซอร์ฟแวร์ที่มีอยู่ใน มูทูเดย์นี้ ถึงแม้จะมีการละเลย หรือแม้ว่ามูทูเดย์หรือตัวเเทนที่ได้รับมอบอำนาจจากมูทูเดย์จะได้รับแจ้งเรื่องความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว หรือทั้งสองกรณีก็ตาม ข้อจำกัดข้างต้นหรือการได้รับยกเว้นอาจใช้ไม่ได้กับท่าน ในแง่ที่ว่ากฎหมายซึ่งเข้าข่ายอาจไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัด หรือการได้รับยกเว้นต่อความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายจากเหตุการณ์แล้วแต่กรณี หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ความรับผิดชอบโดยรวมของมูทูเดย์ต่อท่านสำหรับการสูญเสียและความเสียหายทั้งหมด และสาเหตุต่างๆ ของการกระทำ (ในสัญญา ในการละเมิดสิทธิ์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการละเลย ความรับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด] หรือในทางกลับกัน) จะไม่มีมูลค่ามากกว่าจำนวนเงินที่ท่านจ่ายเพื่อเข้าถึงมูทูเดย์นี้

3. การส่งข้อมูลลงในแอพพลิเคชั่น

ท่านมอบสิทธิ์ให้มูทูเดย์ที่จะใช้ทุกส่วนของคำพูด คำแนะนำ ความคิด ภาพกราฟฟิกส์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สื่อสารกับมูทูเดย์โดยผ่านมูทูเดย์ (ทั้งหมดนี้เรียกรวมว่า “การส่งข้อมูล”) มูทูเดย์ไม่จำเป็นต้องถือว่าการส่งข้อมูลใดๆ เป็นความลับ และจะไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับการใช้ความคิดใดๆ ในธุรกิจของมูทูเดย์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงความคิดเรื่องผลิตภัณฑ์หรือการโฆษณา) และจะไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลมาจากความคล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในการดำเนินงานของมูทูเดย์หรือในเนื้อหา ยกเว้นแต่เฉพาะกรณีที่จะกล่าวต่อไปในย่อหน้านี้ มูทูเดย์มีสิทธิ์ใช้การส่งข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์และวัตถุประสงค์อื่นๆ โดยไม่ต้องให้ค่าตอบแทนแก่ท่านหรือใครก็ตามที่เป็นผู้ส่งข้อมูล ท่านยินยอมที่จะจ่ายค่าเสียหาย ปกป้อง และถือว่ามูทูเดย์จะไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้หรือการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว นอกจากนั้นท่านให้สิทธิ์มูทูเดย์ใช้ชื่อของท่านในการผลิตซ้ำและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวด้วย

ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ซึ่งมูทูเดย์อาจได้รับเป็นการให้ข้อมูลต่อมูทูเดย์โดยสมัครใจจากผู้เข้าใช้และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัวของมูทูเดย์ ท่านรับรู้ว่าท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ที่ท่านส่ง และท่าน ไม่ใช่มูทูเดย์ มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับข้อความ รวมถึงความถูกต้องทางกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ที่มาของข้อมูล และลิขสิทธิ์ ท่านไม่สามารถโพสต์หรือส่งข้อมูลไปยังหรือออกจากมูทูเดย์นี้ในสิ่งที่เป็นข้อมูลซึ่งผิดกฎหมาย ในทางข่มขู่ สบประมาท ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หยาบคาย อนาจาร หรือเนื้อหาอื่นใดที่อาจจะละเมิดกฎหมายใดก็ตามที่เกี่ยวข้อง และหากเป็นเช่นนั้น มูทูเดย์สงวนสิทธิ์ในการลบ เคลื่อนย้าย หรือตัดทอนข้อความตามดุลยพินิจของมูทูเดย์แต่เพียงผู้เดียว หากเห็นว่าข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่มุ่งร้าย ทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง หยาบคาย ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎหมายเครื่องหมายการค้า หรือเป็นข้อความที่ไม่สามารถยอมรับได้ และท่านสละสิทธิ์ทางศีลธรรมของตนที่อาจมีอยู่ในการยอมให้ข้อมูลถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ท่านไม่เห็นด้วย

4. เขตพื้นที่ครอบคลุมของข้อมูลที่ให้บริการ

เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น เนื้อหาทั้งหมดบนมูทูเดย์จัดทำให้ไว้เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับมูทูเดย์และบริการต่างๆ ของมูทูเดย์เท่านั้น มูทูเดย์ควบคุมและดำเนินการมูทูเดย์และไม่ได้แสดงให้เป็นที่เข้าใจว่าเนื้อหาบนมูทูเดย์เหมาะสมและสามารถมีให้ใช้ได้ในสถานที่อื่นๆ มูทูเดย์อื่นๆ ของมูทูเดย์อาจถูกควบคุมและดำเนินการนอกประเทศไทยและอาจขึ้นกับกฎหมายของประเทศที่แอพพลิเคชั่นเหล่านั้นถูกควบคุมและดำเนินการอยู่ ถ้าท่านใช้มูทูเดย์จากสถานที่อื่นซึ่งไม่ใช่สถานที่ที่มูทูเดย์นี้ถูกควบคุมและดำเนินการ ท่านต้องทำตามกฎหมายท้องถิ่นของสถานที่นั้น

5. การปฏิเสธความรับผิดชอบ

เนื้อหาบนมูทูเดย์อาจรวมถึงความคลาดเคลื่อนทางเทคนิคหรือความผิดพลาดจากการพิมพ์ นอกจากนั้นมูทูเดย์อาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมูทูเดย์เมื่อใดก็ได้ เนื้อหาบนมูทูเดย์ถูกจัดทำไว้ให้ในลักษณะ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มีอยู่” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้นทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องอนุญาต มูทูเดย์ปฏิเสธการรับประกันด้านการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การไม่ละเมิดสิทธิ์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะบางอย่าง มูทูเดย์ปฏิเสธการรับประกันว่าการทำงานของส่วนที่อยู่ในเนื้อหาจะไม่มีการขัดข้องหรือไม่มีความผิดพลาด และไม่รับประกันว่าความบกพร่องจะได้รับการแก้ไข หรือมูทูเดย์หรือเซอร์ฟเวอร์ที่รองรับการทำงานจะปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ มูทูเดย์ปฏิเสธการรับประกัน หรือไม่มีการแสดงให้เป็นที่เข้าใจเกี่ยวกับการใช้หรือผลจากการใช้เนื้อหาบนมูทูเดย์ในเรื่องความถูกต้อง ความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือได้ หรือในทางอื่น มูทูเดย์ไม่มีพันธะสัญญาที่จะปรับข้อมูลบนมูทูเดย์ให้ทันเหตุการณ์ ท่าน-ไม่ใช่มูทูเดย์-ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จำเป็นในการซ่อมแซม แก้ไข หรือทำให้ถูกต้อง การยกเว้นข้างต้นอาจใช้ไม่ได้สำหรับท่านในแง่ที่ว่ากฎหมายที่นำมาใช้ได้อาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัย นอกจากนั้นข้อมูลบนมูทูเดย์มีไว้เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อย่างอื่น มูทูเดย์จะไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายต่อผลใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือผลที่ไม่ได้เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้ข้อมูลที่อยู่บนมูทูเดย์นี้

การอ้างอิงถึงมูทูเดย์หรือการอ้างข้อมูลจากมูทูเดย์เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ รวมถึงการอ้างอิงในการโฆษณา การช่วยการขาย หรือข้อมูลการตลาดอื่นๆ เป็นเรื่องที่ถูกห้ามกระทำอย่างเคร่งครัด

6. การยกเลิกข้อตกลง

มูทูเดย์หรือท่านสามารถยกเลิกข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้ ท่านอาจยกเลิกข้อตกลงนี้ด้วยการทำลายข้อมูลทุกอย่างที่ได้จากมูทูเดย์นี้ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและข้อมูลฉบับที่ทำซ้ำไว้และการติดตั้ง มูทูเดย์สามารถยกเลิกข้อตกลงนี้ได้ทันทีโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า หากท่านละเมิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ว่านี้ โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของมูทูเดย์แต่เพียงผู้เดียว เมื่อข้อตกลงถูกยกเลิกท่านต้องทำลายข้อมูลทุกอย่างที่ได้จากมูทูเดย์นี้รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และข้อมูลฉบับที่ทำซ้ำไว้ทั้งหมดและการติดตั้ง ท่านจะไม่สามารถเข้าไปใช้มูทูเดย์ได้หลังจากที่ข้อตกลงถูกยกเลิกหากไม่มีการอนุมัติจากมูทูเดย์เป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตามมูทูเดย์ยังคงมีสิทธิ์ทั้งหมดรวมทั้งเรื่องลิขสิทธิ์และสิทธิ์การใช้ข้อมูลที่ถูกส่งมาตามที่ระบุในที่นี้ และข้อจำกัดเรื่องการใช้และการปฏิบัติต่อเนื้อหายังคงมีผลบังคับเต็มที่อยู่ต่อไป

7. แอพพลิเคชั่นอื่นที่เชื่อมโยง

มูทูเดย์ของมูทูเดย์เชื่อมโยงกับแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ที่มูทูเดย์ไม่ได้ดูแลรักษาและไม่มีความรับผิดชอบในเนื้อหาของแอพพลิเคชั่นเหล่านั้น และมูทูเดย์ไม่ได้แสดงให้เป็นที่เข้าใจใดๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับเนื้อหาหรือความถูกต้องของความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในหรือเชื่อมโยงอยู่โดยแอพพลิเคชั่นเหล่านั้น การที่แอพพลิเคชั่นใดถูกเชื่อมโยงกับมูทูเดย์ดังกล่าวไม่ได้หมายความว่ามูทูเดย์แสดงการรับรองแอพพลิเคชั่นเหล่านั้น หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อยู่ในแอพพลิเคชั่นเหล่านั้น มูทูเดย์อาจยกเลิกการเชื่อมโยงแอพพลิเคชั่นได้ทุกเวลา ข้อกำหนดของการใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้กับแอพพลิเคชั่นเหล่านั้นอาจแตกต่างไปจากข้อกำหนดบนมูทูเดย์ของมูทูเดย์ หากท่านตัดสินใจจะเข้าสู่แอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงกับมูทูเดย์ของมูทูเดย์ท่านต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดเอง และมูทูเดย์จะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ จากความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้แอพพลิเคชั่นเหล่านั้นของท่าน

8. นโยบายโลโก้และการเชื่อมโยงแอพพลิเคชั่น

การที่ท่านเชื่อมโยงกับหน้าใดๆ ของแอพพลิเคชั่น ท่านยอมรับที่จะถูกผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ตามมาดังต่อไปนี้ ยกเว้นเฉพาะที่กล่าวไว้ในย่อหน้านี้ มูทูเดย์ห้ามการเก็บข้อมูลของมูทูเดย์ การใช้หรือการโพสต์ข้อความที่เชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นอื่น ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตลงบนมูทูเดย์ของมูทูเดย์ และห้ามการสร้างกรอบ ของเนื้อหาใดๆ ที่อยู่บนมูทูเดย์ ท่านสามารถเชื่อมโยงกับมูทูเดย์ของมูทูเดย์ผ่านทางหน้าหลักของมูทูเดย์หรือทางหน้าแอพพลิเคชั่นทางเชื่อม (gateway) ที่กำหนดไว้เท่านั้น ด้วยการเชื่อมแอพพลิเคชั่นเข้ากับมูทูเดย์ของมูทูเดย์ ท่านรับรู้และยินยอมว่า นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในที่นี้ สิทธิ์ทั้งหมดในเครื่องหมายการค้าของมูทูเดย์หรือเครื่องหมายการให้บริการที่ใช้อยู่บนมูทูเดย์ เนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนมูทูเดย์ และลักษณะการออกแบบของมูทูเดย์เป็นของมูทูเดย์ ท่านต้องไม่แอบอ้างเรื่องความสัมพันธ์กับมูทูเดย์ในทางที่ผิด หรือแสดงภาพลักษณ์ที่ผิด หรือที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับมูทูเดย์ ห้ามมีการเชื่อมแอพพลิเคชั่นกับมูทูเดย์ของมูทูเดย์ที่จะถูกใช้ในลักษณะที่กล่าวเป็นนัยหรือชี้แนะว่ามูทูเดย์ให้การรับรองหรือสนับสนุนท่าน แอพพลิเคชั่นของท่าน หรือสินค้าและบริการของท่าน (ในทุกกรณี ยกเว้นแต่ในกรณีที่มูทูเดย์ให้อนุญาตต่างหากอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร) มูทูเดย์ไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือมีภาระผิดชอบสำหรับเนื้อหาใดๆ ที่อยู่บนแอพพลิเคชั่นของท่าน ท่านยินยอมที่จะจ่ายค่าเสียหายให้และปกป้องมูทูเดย์จากการเรียกร้องความรับผิดชอบใดๆ จากมูทูเดย์ที่เกิดขึ้นจากแอพพลิเคชั่นของท่านหรือจากการใช้แอพพลิเคชั่นของท่านเป็นพื้นฐานของการอ้าง ห้ามมีการเชื่อมแอพพลิเคชั่นบนหน้าเว็บเพจของแอพพลิเคชั่นของท่าน หรือการกระทำในบริบทใดๆ ที่มีเนื้อหาหรือข้อมูลที่อาจจะถูกตีความได้ว่าหมิ่นประมาท หยาบคาย หรือเป็นอาชญากรรม หรือที่ละเมิด ฝ่าฝืน หรือสนับสนุนการละเมิดหรือการฝ่าฝืนสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลที่สาม มูทูเดย์ขอสงวนสิทธิ์ในทุกเวลาและโดยดุลพินิจของมูทูเดย์เพียงผู้เดียว ที่จะขอให้ท่านถอดแอพพลิเคชั่นที่เชื่อมเข้ามาสู่มูทูเดย์ของมูทูเดย์ทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนออกจากแอพพลิเคชั่นของท่าน การให้อนุญาตนี้ไม่ใช่การมอบสิทธิ์แต่ขึ้นอยู่กับการที่ท่านต้องทำตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น ตามที่ได้กล่าวไว้ในย่อหน้านี้ ท่านไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ ของมูทูเดย์หรือเครื่องหมายการให้บริการใดๆ เพื่อจุดประสงค์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมูทูเดย์เป็นลายลักษณ์อักษร มูทูเดย์สามารถถอนการอนุญาตที่ให้ท่านใช้ชื่อมูทูเดย์ได้ และถอนสิทธิ์การให้ท่านเชื่อมแอพพลิเคชั่นกับมูทูเดย์เมื่อใดก็ได้โดยใช้ดุลพินิจของมูทูเดย์เพียงฝ่ายเดียวและไม่จำเป็นต้องมีสาเหตุ ในกรณีดังกล่าวเมื่อมีการร้องขอ ท่านต้องยินยอมที่จะถอดแอพพลิเคชั่นที่เชื่อมเข้ามาสู่มูทูเดย์ของมูทูเดย์ทั้งหมด และต้องเลิกใช้ชื่อ “Mutoday” สำหรับจุดประสงค์ของการเชื่อมโยงแอพพลิเคชั่น หลังจากนั้นการเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่นกับมูทูเดย์ของมูทูเดย์ในอนาคตต้องได้รับการอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากมูทูเดย์ มูทูเดย์ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเรื่องการเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่นเมื่อใดก็ได้ หากการเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่นยังดำเนินต่อไปหมายความว่าท่านยินยอมจะทำตามข้อผูกพันจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่น รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขทางกฎหมายอื่นๆ บนมูทูเดย์ซึ่งจะได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราว

9. เบ็ดเตล็ด

มูทูเดย์อาจจะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้ต่างๆ นี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าด้วยการนำข้อมูลใหม่มาลงในคำประกาศนี้ การที่ท่านยังคงใช้มูทูเดย์อยู่ในขณะนี้หรือการติดตามข้อมูลที่นำมาโพสต์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนต่างๆ จะหมายถึงว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ข้อกำหนดเรื่องการใช้นี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศประเทศไทยโดยไม่คำนึงถึงหลักการใดๆ เรื่องความขัดแย้งของกฎหมาย หากมีส่วนใดของข้อกำหนดเรื่องการใช้ถูกประกาศว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือนำไปบังคับใช้ไม่ได้ ให้ถือว่าส่วนของข้อกำหนดดังกล่าวสามารถถูกตัดออกได้และจะไม่กระทบต่อการใช้งานได้และการบังคับใช้ของส่วนอื่นๆ ที่เหลืออยู่ในข้อกำหนดนี้ หลักฐานที่อาจเกิดขึ้นของการใช้มูทูเดย์ด้วยจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายจะถูกส่งให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้มูทูเดย์นี้